Skip to main content
ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵙⴰⴽ

ⵜⵉⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⴼ ⵓⵙⵎⵙⴽ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵎⵓ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⵙⴳⴰⵍⴼ ⵖ ⵜⵎⵏⵀⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ


ⴰⵙⵙⵓⴳⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵓⵔ ⵉⵏⵡⴰⴼⴰⵇⵏ ⴷ ⵛⵔⵓⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵖ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵉⵅⵛⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵍⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ.

ⵎⴰⵢⴰⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ, ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵜⵉⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢⴳⵉⴷⴷⵉ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵍⴱⵏⵉ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⵣⵔⴼ ⵍⴱⵏⵉ.


ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ

ⵓⵜⵜⵓⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ

ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ

ⴰⵙⵓⵔⵙ

ⵍⵎⵏⵣⴰⵀ

ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ

53 ⴳⵜⴰⵔ

ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⴳⴰⵔⴰⵙⵜ   ⵏ ⵓⵙⵉⵖⵣⵏ

ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ

ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ

6 ⴳⵜⴰⵔ

ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⴳⴰⵔⴰⵙⵜ   ⵏ ⵓⵙⵉⵖⵣⵏ

ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

32 ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ

19 ⴳⵜⴰⵔ

ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ

36 ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ

78 ⴳⵜⴰⵔ