Skip to main content

AUST

Newsletter 1

ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵣⵖ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳⵜ

ⵜⵉⵏⵇⴰⴷ ⵣⵖ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳⵜ
ⵉⵎⵣⵍⴰ ⵣⵖ ⵜⴰⴳⴳⵓⴼⵜ
ⴰⵎⵚⵉⵔⵉⴷ ⵣⵖ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳⵜ
ⴰⵣⵏⵣ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ
ⵙⵉⵜ ⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ
PRÉ-INSTRUCTIONS

ⵜⵎⵔⵉⵏ

ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⵉⵔⵜ

ⵎⵃⴷⵢⴰ

ⴰⵊⵓⵏⴷⴰ

No content available.

ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ

ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ

ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ :

• ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 1999.

• ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⴽⵎ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2016.

• ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ

ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⴳⵜⴰⵔ : 5561

ⵜⴰⵖⵔⴼⴰ (2014)

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ : (2004 – 2014) : 4,04

ⴷⵉⴷⵍⵉ : (2014 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⴳⵜⴰⵔ) : 10,72

ⵀⴰⵔⵀⵓⵔⴰ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵀⴰⵔⵀⵓⵔⴰ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ :

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 2015.

ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⴳⵜⴰⵔ : 1033

ⵜⴰⵖⵔⴼⴰ (2014) : 15361

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ : (2004 – 2014) : 6,26

ⴷⵉⴷⵍⵉ : (2014 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⴳⵜⴰⵔ) : 10,15

ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ :

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 2015.

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵣ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵖ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⴳⵜⴰⵔ : 3223

ⵜⴰⵖⵔⴼⴰ (2014) : 25078

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ : (2004 – 2014) : 4,62

ⴷⵉⴷⵍⵉ : (2014 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⴳⵜⴰⵔ) : 7,78

ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ :

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 2000.

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵣ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵖ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2015.

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ

ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⴳⵜⴰⵔ : 4369

ⵜⴰⵖⵔⴼⴰ (2014) : 313510

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ : (2004 – 2014) : 3,93

ⴷⵉⴷⵍⵉ : (2014 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⴳⵜⴰⵔ) : 71,72

ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵎⵔⵙ ⵍⵅⵉⵔ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ :

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 2005.

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵖ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ

ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⴳⵜⴰⵔ : 1512

ⵜⴰⵖⵔⴼⴰ (2014) : 20617

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ : (2004 – 2014) : 4,23

ⴷⵉⴷⵍⵉ : (2014 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⴳⵜⴰⵔ) : 13,29

ⵙⴱⴱⴰⵃ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵙⴱⴱⴰⵃ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ :

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ.

ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⴳⵜⴰⵔ : 7363

ⵜⴰⵖⵔⴼⴰ (2014) : 15029

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ : (2004 – 2014) : 1,64

ⴷⵉⴷⵍⵉ : (2014 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⴳⵜⴰⵔ) : 2,05

ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵃⵢⴰ ⵣⵄⵉⵔ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵃⵢⴰ ⵣⵄⵉⵔ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ :

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2015.

ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⴳⵜⴰⵔ : 58762

ⵜⴰⵖⵔⴼⴰ (2014) : 57790

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ : (2004 – 2014) : 10,08

ⴷⵉⴷⵍⵉ : (2014 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⴳⵜⴰⵔ) : 1,02

ⵍⵎⵏⵣⴰⵀ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵍⵎⵏⵣⴰⵀ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ :

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 2015.

ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⴳⵜⴰⵔ : 5344

ⵜⴰⵖⵔⴼⴰ (2014) : 11370

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ : (2004 – 2014) : 8,95

ⴷⵉⴷⵍⵉ : (2014 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⴳⵜⴰⵔ) : 2,15

ⵄⵉⵏ ⵄⵓⴷⴰ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵄⵉⵏ ⵄⴰⵡⴷⴰ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ :

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 2004.

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 2016.

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵜⵖⵔⵉ

ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⴳⵜⴰⵔ : 2492

ⵜⴰⵖⵔⴼⴰ (2014) : 49816

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ : (2004 – 2014) : 9,84

ⴷⵉⴷⵍⵉ : (2014 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⴳⵜⴰⵔ) : 20,11

ⵓⵎ ⵄⵣⵣⴰ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵓⵎ ⵄⵣⵣⴰ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ :

- ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ 1995.

- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵖ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ.

ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⴳⵜⴰⵔ : 17221

ⵜⴰⵖⵔⴼⴰ (2014) : 6197

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ : (2004 – 2014) : 4,11

ⴷⵉⴷⵍⵉ : (2014 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⴳⵜⴰⵔ) : 0,31

ⴰⵡⴰⴷ

ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵔⵉⴼ

ⴰⵣⴽⴽⴰ 462, ⵜⴻⵎⴰⵔⴰ

ⵉ-ⵎⴰⵢⵍ ⵏⵖ

contact@aust.gov.ma

ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵖ

Tél : +212 5 37 60 08 99
Fax : +212 5 37 60 99 52