Skip to main content

ⵜⵎⵔⵉⵏ

ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴷⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵃⴰⴷⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ
ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵍⵎⵔⵙ ⵍⵅⵉⵔ
ⵉⴳⵉⵡⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ
ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⴰⵏⵍⴽⵎ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵉⵍⴽⵎ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⴷⵉⵡⵍ ⴱ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵏⵓⴱⵛ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⴰⵔⵜ
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴷⵉⵡⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⵛ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⴰⵔⵜ