Skip to main content
Image
ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵔⵃ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵢ 24 ⴷ 25 ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵣⴽⴰⵡ ⵓⵜⵜⵓⵏ 12.90, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵔⵃ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵢⵏ 22, 23, 24 ⴷ 25 ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴷⵜ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵃⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴷⴰⵔ ⵓⵜⵜⵓⵏ 005 ⴷⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵖ ⵡⴰⵙ ⵏ 12 ⵎⴰⵔⵙ 2019 ⵉ ⵜⴰⵎⵏⴱⴷⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴷⵉⵙ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⴰⵏⴰⵣⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴷⵉⵡⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⵛ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⴰⵔⵜ

ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵔⵃ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵢ 24 ⴷ 25 ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵣⴽⴰⵡ ⵓⵜⵜⵓⵏ 12.90, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵔⵃ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵢⵏ 22, 23, 24 ⴷ 25 ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴷⵜ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵃⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴷⴰⵔ ⵓⵜⵜⵓⵏ 005 ⴷⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵖ ⵡⴰⵙ ⵏ 12 ⵎⴰⵔⵙ 2019 ⵉ ⵜⴰⵎⵏⴱⴷⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴷⵉⵙ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⴰⵏⴰⵣⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⵍ.