Skip to main content

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵏⴰ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵄⵓⴷⴰ

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵄⵓⴷⴰ, ⵉⴳⴰⵜ ⵜⴰⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵓ1 ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓ ⵓ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵄⴰⵡⴷⴰ (ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵖ 22/12/2004). ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ+1 ⵏ ⵜⵣⵓⵣⵏⵜ « ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵍⴰⴷⵣⵄⵉⵔ » ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵔⴳ ⵍⴱⵏⵉ ⵖ 28/05/03.

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵢⵓⵎⵣ ⵎⴰⵢⵜⴳⴳⴰⵏ  ⵏ 131,54 ⴳⵜⴰⵔ.

ⴰⵙⵓⵔⵙ : ⵖ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ.


ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⴱⵏⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵏ ⵇⵓⵣ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵛⴷⴷⴰⴷⵜ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵙ 50 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷⴰⵔ 20 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏⵜⵉⴷ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⴰⴷ : ⵜⵓ118, ⵜⵓ27, ⵜⵓ110, ⵜⵓ37, ⵜⵓ100, ⵜⵓ37, ⵜⵓ100, ⵜⵓ32, ⵜⵓ24, ⵜⵓ22, ⵜⵓ17, ⵜⵓ12, ⵜⵓ13, ⵜⵓ25, ⵜⵓ 85 ⴷ ⵜⵓ84.

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵢⵓⵎⵣ  ⴰⵣⴽⴰⵢ : 232, 83  ⴳⵜⴰⵔ

ⴰⵙⵓⵔⵙ : ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 28/12/2015.


ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⴽⵎ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵢⵓⵎⵣ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴽⴰⵢ ⵏ 293 ⴳⵜⴰⵔ, ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵍⵍⵓⵇ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ (259 ⴳⵜⴰⵔ), ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵍⵍⵓⵇ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴱⴰⵀ ⵉⴳⴰ (34 ⴳⵜⴰⵔ).

ⴰⴼⵍⵍⵓⵇ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵉⵍⵍⴰⵢⴰⵙ ⵖ ⵉⵣⵍⵎⴷ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 1, ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵍⴼⵡⴰⵔⴰⵜ, ⵖ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵜⵓⵣⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⴷ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⵎ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⴽⵎ ⵉⴳⴰⵜ :

-     ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴼⵙⵓⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵙⴰⴽ, ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ, ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

-     ⴰⵙⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴱⵏⵉ ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰ

ⴰⵙⵓⵔⵙ : ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 27/01/2016


ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵏⵣⵀ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴷⵜ : ⵔⴱⴰⵜ-ⵙⵍⴰ-ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⴷⵜ : ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ-ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴱⴰ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⴰⵎⵎⴰⵣ :

·         ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏ ⵔⴱⴰⵜ

·         ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵏⴰⴷ 401 (ⵔⴱⴰⵜ ⵔⵓⵎⴰⵏⵉ)

·         ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵏⴰⴷ 4401 (ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵉ ⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵃⵢⴰ ⵣⵄⵉⵔ)

ⵉⵇⵡⵡⴰⵎⵏ ⵎⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵅⵜⵜⵉⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ :

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵣⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵏⵓⵏⵜ, ⵓⵔⵜⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ.

ⴰⵣⴽⴰⵢ : 5345 ⴳⵜⴰⵔ

ⴰⵙⵓⵔⵙ : ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 20/07/2015


ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵃⵢⴰ ⵣⵄⵉⵔ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴷⵜ : ⵔⴱⴰⵜ-ⵙⵍⴰ-ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⴷⵜ : ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ-ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴱⴰ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⴰⵎⵎⴰⵣ :

·         ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏ ⵔⴱⴰⵜ

·         ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵏⴰⴷ 403 (ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵜⵜⴰⵛ)

·         ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵏⴰⴷ 4022 (ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ - ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ)

·         ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵏⴰⴷ  4036 (ⵄⵉⵏ ⵄⵓⴷⴰ - ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵃⵢⴰ ⵣⵄⵉⵔ)

·         ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⴰⵛⵉⵏⴰ ⵍⵉⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵖ ⵉⵎⴰⵍ

ⵉⵇⵡⵡⴰⵎⵏ ⵎⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵅⵜⵜⵉⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ :

 ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ, ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵣⵓⵏ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ, ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵣⵡⴰⵏ, ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⵜⴰⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵓⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ, ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ.

ⴰⵣⴽⴰⵢ : 58762 ⴳⵜⴰⵔ

ⴰⵙⵓⵔⵙ : ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 12/02/2015


ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴷⵜ : ⵔⴱⴰⵜ-ⵙⵍⴰ-ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⴷⵜ : ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ-ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ : ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴱⴰ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⴰⵎⵎⴰⵣ :

ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏ ⵔⴱⴰⵜ

ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⴰⵛⵉⵏⴰ

ⴰⵇⵡⵡⵎ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏⵄⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ :

ⵜⴰⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵓⵖⵔⵜ :

ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵣⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⴰⵣⴽⴰⵢ : 3220 ⴳⵜⴰⵔ

ⴰⵙⵓⵔⵙ : ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 27/08/2015


ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ

ⴰⴽⴰⵍ

ⴰⵔⵔⴰ

ⴱⵉⵜ

ⴰⵙⵓⵔⵙ

ⴰⴳⴰⵎ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ   ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⴱⴰ   ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ

ⵖ ⵓⴳⵏⵙ

ⵉⵙⵖⵣⵏ   ⵖ 28/12/2015

ⴰⴷⵔ   ⵖⵉⴷ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ   ⵏ ⵄⵉⴷ ⵄⵓⴷⴰ

ⴱⴰ   ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⴽⵓⵣ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ

ⵖ ⵓⴳⵏⵙ

ⵉⵙⵖⵣⵏ   ⵖ 28/09/2016

ⴰⴷⵔ   ⵖⵉⴷ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ   ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ

ⴱⴰ   ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵍⴽⵎ

ⵖ ⵓⴳⵏⵙ

ⵉⵙⵖⵣⵏ   ⵖ 27/01/2016

ⴰⴷⵔ   ⵖⵉⴷ


 

PA SECTORIEL

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵏⴰ ⵖ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ

ⴰⴽⴰⵍ

ⴰⵔⵔⴰ

ⴱⵉⵜ

ⴰⵙⵓⵔⵙ  

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ

ⴱⴰ   ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵛⵜ-ⴰⵏⵎⵛⵉⵡⵔ

ⵖ   ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵙⴱⴰⵃ

ⴱⴰ   ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⴱⵓⵃⵙⵉⵏⴰ

ⵖ   ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ   ⵄⵉⵏ ⵄⵓⴷⴰ

ⴱⴰ   ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⵜⴰⵇⴰⵡⵔⵜ ⴱⵍⴼⵇⵉⵀ

ⵖ   ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵓⵎ ⵄⵣⵣⴰ

ⴱⴰ   ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⵜⴰⵇⴰⵡⵔⵜ ⴱⵍⴼⵇⵉⵀ

ⵖ   ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵎⵔⵙ ⵍⵅⵉⵔ

ⴱⴰ   ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴱⴳⴷⵓⵔⵉ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ

ⵖ   ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⴱⴰ   ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵎⴰⵔⵉⵙ ⵏ ⵙⴷⵉⵇⵉ ⴷ ⵙⴰⴱⵔⵉ

ⵖ   ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ


 

PAE

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵏⴰ ⵖ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵖⵣⵏ
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵙⴰⵏⴰ ⵙⵉⵖⵣⴰⵏ

ⴰⴽⴰⵍ

ⴰⵔⵔⴰ

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵙⵖⵣⵏ

ⴰⴳⴰⵎ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⴳ

ⴱⴰ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏⵙⵙ ⵖ   05/08/2015

ⴰⴷⵔ ⵉⵖⵉ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵀⵔⵀⵓⵔⴰ

ⴱⴰ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏⵙⵙ ⵖ   15/07/2015

ⴰⴷⵔ ⵉⵖⵉ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ

ⴱⴰ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏⵙⵙ ⵖ   18/05/1999


ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵄⵉⵏ ⵄⵓⴷⴰ

ⴱⴰ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏⵙⵙ ⵖ   22/12/2004


ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵎⵔⵙ ⵍⵅⵉⵔ

ⴱⴰ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏⵙⵙ ⵖ   27/07/2005


ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⴱⴰ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏⵙⵙ ⵖ   19/05/2000


ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵃⵢⴰ ⵣⵄⵉⵔ

ⴱⴰ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏⵙⵙ ⵖ   29/01/2015

ⴰⴷⵔ ⵉⵖⵉ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ   ⵍⵎⵏⵣⵀ

ⴱⴰ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏⵙⵙ ⵖ   15/07/2015

ⴰⴷⵔ ⵉⵖⵉ


 

homologué

ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ

etatpa

pa