Skip to main content
ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙⴷ


ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ


ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵖ 2/2/1995.

sdau


ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ

ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ  28/2014 ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵏ  ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴽⴼⴰ ⵏ ⴱⵉⵜ-ⵙⵎⵓⵙ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉⵢⴰ. ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⵔⴱⴰⵜ-ⵙⵍⴰ-ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵍⵉⵢⴰⵙⵏ ⵙⵓⵜⵍⵏⵉⵏ. ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⵜⴽⴼⴰⵜ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵉⵃⴰⴷ ⵖ ⵓⴼⴽ ⵏⵙ ⵓⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵎⴰ, ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵉⵖⴰⴷ ⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵉⴳⴰⵜ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵖ ⴽⵓⵣ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ.